3

مبلغ اولیه قرارداد۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با تنظیم صورت وضعیت ها به پیمانکار پرداخت شده که شامل صورت وضعیت ۱    ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  و صورت وضعیت ۲   ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، فرض بر اینکه در صورت وضعیت ۱ و ۲ به ترتیب پیش پرداخت۳۰،۰۰۰،۰۰۰ و ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال باشد.
مطلوب است: انجام ثبت های روزنامه صورت وضعیت ها و پرداخت ها در دفاتر کارفرما و پیمانکار

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد