2

لطفا با توجه به اطلاعات ارائه شده ثبت های مربوط به احداث ساختمان شرکت پیمانکاری را  را ارائه فرمایید .

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد