33

با سلام

شرکت در سال ۹۸ در بهمن ماه وام گرفته است اما در دفتر ۹۸ ثبت نشده است.

ممیز مالیات این فراموشی را قبول کرده است.

برای سال ۹۹ چه سندی برای این وام باید زده شود؟؟

دو قسط آن در سال ۹۸ پرداخت شده است ولی هیچ سندی برای دریافت وام و پرداخت اقساط در سال ۹۸ زده نشده است.

Answered question