45

با سلام

برای ثبت چک صیادی آیا هر دو طرف چه صادر کننده و چه دریافت کننده باید ثبت سامانه انجام دهند ؟

Answered question