2

جرائم مالیاتی تعلق گرفته در خصوص عدم ثبت دستگاه کارتخوان در سامانه مالیاتی مربوط به گروه سوم (پزشکان) که تا کنون ثبت(ذخیره) نکرده اند چه میزان است؟

(به غیراز ۲ % درآمد دریافتی طبق ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی تبصره ۲ ماده ۱۶۹اصلاحی قانون مالیات های مستقیم)

Edited question