4

آیا به قراردادهای پیمانکاری جریمه تعلق می‌گیرد؟

Answered question