6

در صورتی که لیست بیمه ارسال نشود چه جرایمی مشمول کارفرما میشود ؟

Edited question