3

منظور جریمه موضوع ماده 199 در برگه تشخیص مالیات حقوق چیست ؟

Answered question