6

سلام دوستان ثبت های حسابداری قرارداد زیر در مورد پیمانکاری در دفاتر پیمانکار و کارفرما چی میشه؟
مبلغ کل قرارداد بین پیمانکار و کارفرما:۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار(در۳قسط):۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
___________________
مبالغی که پیمانکار از کار فرما گرفته:
صورت وضعیت ۱ :١/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
٩% ارزش افزوده:٩۰/۰۰۰/۰۰۰
قسط اول پیش پرداخت به پیمانکار:٢۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبالغی که کارفرما از پیمانکار گرفته:
١۰%حسن انجام کار:١۰۰/۰۰۰/۰۰۰
٣%مالیات تکلیفی:٣۰/۰۰۰/۰۰۰
۵%بیمه(مفاصا حساب):۵۰/۰۰۰/۰۰۰
_________________
خالص قابل پرداخت به پیمانکار:٧١۰/۰۰۰/۰۰۰

Edited question