8

لطفاً در خصوص حساب تنخواگردان و اسنادی که در این خصوص صادر می شود توضیح دهید .

Edited question