8

حساب سربار چیست و در خصوص آن توضیح دهید .

Edited question