6

حساب سر قفلی را چه زمان استفاده میکنم و با چه حسابی بسته می شود

Edited question