38

سلام وقت شما به خیر

شرکت دو نفر عضو هیئت مدیره دارد،حقوق پایه این دو نفر با توجه به صحبتی که با بیمه انجام شده و طبق فرمول خاص خودشون بالا تر از پایه اداره کار تعریف شده.در حال حاضر با توجه به قانون بیمه کار فرمایان اگر بخواهیم برای این دو نفر مبلغ تحت عنوان جدید به حقوق ومزایا ثابت اضافه کنیم،این مسئله تحت چه عنوانی ثبت شود صورت بهتری دارد؟ وتا چه سقفی مجاز به این اضافه کردن این مبلغ هستیم؟

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد