29

آیا امکان اضافه کردن حقوق مدیر عامل در لیست بیمه بیش از مبلغ تعیین شده توسط اداره بیمه می باشد

Selected answer as best