1

بازنشستگان غیر ازصندوق تامین اجتماعی که مجدد مشغول به کار میشوند با توجه به اینکه نیازی به بیمه شدن ندارند آیا حق مسکن و بن خواربار هم در حقوق پرداختی به آنها تعلق میگیرید یا فقط مزد ثابت باید پرداخت شود؟

اگر این بازنشستگان یک سال در شرکت مشغول به کار باشند پایه سنوات و افزایش حقوق درسال آینده شامل حال آنها میشود؟

کارمندی که از مرداد ماه به مرخصی استعلاجی رفته و قرارداد او در ماه قبل ( مهر ماه ) به پایان رسیده در زمان برگشت به کار برای اون تعداد ماههایی که از قرارداد او باقی مانده بود (شهریور و مهر ) آیا نیازی است که با او بابت این ۲ ماه قرارداد ببندیم یا قرارداد قبلی که به اتمام رسیده میتوانیم به آن استناد کنیم؟

Answered question