7

درصورتی ک کارگری حقوقش بیشتر از سایر کارگران باشد و حقوق پایه دریافت نکند در لیست بیمه به چه صورت زده می‌شود حقوق و مزایاش

Edited question