4

آیا مجوز هایی که از سازمان‌های مختلف برای دایر کردن مشاغل دریافت میکنیم مانند مجوز را اندازی مرکز مشاوره و غیره جز دارایی های نامشهود هست یا خیر؟

Edited question