8

آیا امکانش وجود دارد که قبل از رسیدگی مالیاتی بتوانیم یک نسخه از آمار و معاملات فصلی خود را از ممیز جهت اینکه اطلاع داشته چه شرکت‌هایی نام شرکت ما را در آمار و معاملات فصلی خود اعلام کردند؟

Edited question