4

با سلام اگر ذخایر بانک الف صفر باشد و نرخ ذخیره قانونی نیز ۲۰% باشد. اگر بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیون ریال از اوراق قرضه دولتی را از شرکت ب بخرد. در این صورت بانک الف چه مقدار در اوراق بهادار دولتی میتواند سرمایه گذاری کند.

۱ ) صفر
۲ ) ۸۰۰ میلیون ریال
۳ ) ۲۰۰ میلیون ریال
۴ ) ۱۰۰۰ میلیون ریال

Edited question