7

ردیف پیمان چیست و در مورد آن توضیح دهید .

Answered question