36

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

Edited question