7

در زیر اطلاعات مربوط به چهار ورقه بهادار به همراه نرخ کوپن آنها آورده شده است. این اوراق از هرگونه اختیار (option) بی بهره بوده و از سررسید یکسان برخوردار هستند. بازده تا سررسید این اوراق نیز ۸% میباشد. ریسک سرمایه‌گذاری مجدد کدام یک از این اوراق بیشتر است. الف:۸% ب: ۸.۵% ج: ۷% د:۹%

۱ ) الف
۲ ) ب
۳ ) ج
۴ ) د

Answered question