6

اگر کارگر هم در روز جمعه و هم روزی که تعطیل رسمی است کار کند و کارفرما بابت این ساعات کاری در روزهای هفته دو روز را تعطیل کند محاسبه اضافه کاری و حقوق کارگر به چه صورت می شود؟

Answered question