1

با سلام و ارادت

در قرارداد مدیریت پیمان که پیمانکار مسئول نظارت بر ساخت و تهیه موارد مورد لزوم در پروزه ای می باشد، اگر در متن قرارداد مبلغی به عنوان هزینه نظارت بر ساخت یا هزینه مدیریت به شخص پیمانکار پرداخت شود در سند حسابداری تحت چه سرفصلی ثبت میشود؟؟

Edited question