1

سنوات پایان خدمت سالهای گذشته یکی از کارمندان شرکت مبلغ ۲۰ میلیون ذخیره گرفته شده و حق سنوات امسال تا آخر مهر ماه هم مبلغ ۴ میلیون محاسبه شده ، سند حسابداری پرداخت مبلغ ۲۴ میلیون بابت سنوات را جهت تسویه حساب به چه صورت باید ثبت بزنیم

Answered question