10

چرا شرکت ها یا موسسه ها تمایل دارند که سنوات کارمندان رو ذخیره کنند و در پایان خدمتشون پرداخت کنند و اکثرا هر ساله پرداخت نمی کنند؟

Answered question