5

لطفا در مورد سود و زیان حاصل از تسعیر ارز و نحوه ثبت حسابداری آن توضیح دهید.

Edited question