6

منظور از سپرده حسن انجام کار چیست ؟

Edited question