5

یکی از مشتریان از ما خواسته که یک فاکتور رسمی برایش صادر کنیم برای ۳۱ فروردین ۹۸ آیا با توجه به اینکه الان در ماه اردیبهشت ما هستیم و در این ماه هم فاکتور فروش داشتیم این امکان وجود دارد و در شماره سریال فاکتورها مشکلی پیش می آید یا خیر؟ اگر پیش می آید آیا راه حلی وجود دارد یا خیر؟

Answered question