34

ضبط ضمانت نامه به چه معنا می باشد

لطفا در این خصوص توضیح دهید .

Edited question