3

لطفا در خصوص تفاوت ضمانت نامه شرکت در مناقصه توضیح دهید ؟

Answered question