7

درصورتیکه که شرکتی هیچگونه فعالیتی نداشته باشد  چه تکالیفی مالیاتی را باید رعایت کند؟

Answered question