6

در صورت فوت شخصی که بازنشسته شده ایا حقوق فرد فوت شده قطع می شود ؟

Answered question