4

اگر در مورد خدماتی که شرکتهای دیگر برای ما انجام میدهند که شامل ارزش افزوده است به ما قرارداد کار بدهند و فاکتور صادر نکنند ، اینکه آن را در گزارشات فصلی در قسمت قراردادها ثبت بکنیم گفایت میکند؟ و در رسیدگی های مالیاتی فاکتورآن وجود نداشته باشد مشکلی پیش نمی آید؟

Edited question