1

با توجه به کمبود نقدینگی دربخش تولید

۱/چنانچه وجوهی بین شرکتهای گروه در جهت تامین مالی بصورت غیر تجاری ( به عنوان قرض)رد وبدل شود چگونه نوع قراردادی باید بین انها منعقد شود؟

۲/اگر قرارداد با مثلا ۱درصد سود بابت وحوه یادشده بین شرکنهای گروه بصورت محضری (دردفترخانه اسناد رسمی)تنظیم شود ایا ممیز مالیاتی میتواند میزان سود تعیین شده را به چالش بکشد

متشکرم

Edited question