6

اگر کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد سفید امضا کند به عبارتی تاریخ آغاز و پایان قرارداد را پس از امضا کارگر قید کند و کارگر شکایت کند آیا به نفع کارگر میباشد یا خیر

Answered question