5

یک آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۵ متر مربع را به دفتر اسناد رسمی اجاره داده ام، آیا باید مالیات اجاره بدهم؟

Answered question