4

ایا مبلغی که به عنوان رهن از سوی مستاجر به موجر پرداخت می شود مشمول مالیات می شود ؟

Answered question