32

آیا خرید سکه مشمول مالیات می باشد ؟

در صورتی که مشمول مالیات باشد در خصوص مالیات خرید سکه توضیح دهید

وضعیت این مورد را به منتشر شده تغییر داد