6

در صورت معامله یک ملک باید 5 درصد مالیات بدهیم، این 5 درصد چگونه محاسبه میشود آیا 5 درصد کل مبلغ معامله است ؟

Answered question