2

چرا ماهیت درآمد و سرمایه بستانکاره ؟درکش نمیکنم

Edited question