23

ماهیت پدیده های قابل گزارش و قابل حسابرسی را شرح دهید.

Edited question