1

اگر مادر از مرخصی پاس شیر خود استفاده کند آیا دیگر مبلغ حق شیر در فیش حقوقی خود دریافت نمیکند؟

برای امسال مبلغ حق شیر چه میزان میباشد؟

Answered question