5

احدی از پرسنل شرکت ما دچار حادثه شده و پزشک تامین اجتماعی یک ماه استراحت برای ایشان در نظر گرفته است مبلغ دریافتی ایشان از بیمه برای این مدت چقدر است ؟

Answered question