8

مشتري١٢ فقره چك ١١٠٠٠٠٠٠٠ ميليون ريالي با بهره يك ساله ٥٪؜ داده،مشتري ميخواهد چك هايي را بگيرد و نقد پرداخت كند اصل پول به روش راس گيري چقدره؟

Edited question