16

با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر نتیجه سود حسابداری یک بنگاه تولیذی با ۸ کارمند و تولید سالیانه ۷۰۰ دستگاه هر یک به ارزش ۹۵۰.۰۰۰ ریال چه میزان می باشد ؟

حقوق متوسط ماهاینه هر فرد ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

خرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه ۷.۲۵۰.۰۰۰ ریال

هزینه استهلاک سالیانه ۱۳ درصد درآمد

اجاره ماهیانه ۹.۵۰۰.۰۰۰ ریال

Edited question