5

۱ شرکت ملی مس در سال گذشته سود خالصی برابر با ۳۷,۸۵۹,۶۲۴ میلیون ریال داشته است که از این مبلغ ۳۹ درصد آن سود ناشی از تسعیر ارز شرکت بوده است، چنانچه سرمایه شرکت ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال باشد، با فرض اینکه نسبت قیمت به سود (P/E) برابر عدد ۵ باشد، مطلوب است محاسبه قیمت هر سهم این شرکت؟

۱ ) ۱۷۶۵ ریال
۲ ) ۱۴۸۰ ریال
۳ ) ۱۶۶۹ ریال
۴ ) ۲۴۲۶ ریال

Edited question