5

هزینه خدمات سالیانه
۱۶۱۹۴۲/۲میلیون ریال

جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت
۴۴۸/۹۸۶میلیون ریال

سرمایه درگردش
۷/۲۹۱میلیون ریال

جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح
۴۹۶/۲۷۷میلیون ریال

فروش ودرامد
۵۴۰/۱۲۲میلیون ریال

ارزش فعلی خالصnpv?
نرخ بازده داخلیirr?

دوره زمانی بازگشت سرمایهpbp?

سلام

میشه راهنماییم کنید این طرح رو

خواهش میکنم

Edited question