7

نحوه محاسبه حقوق کارکنان در دوره مرخصی استعلاجی ( یعنی مرخصی بدلیل بیماری که گواهی پزشکی دارند) به چه صورت است؟

Edited question