7

 مرخصی مردان پس از زایمان همسر چند روز است؟

Edited question